ยิ้นดีต้อนรับเข้าสู้บล็อกของผม

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

แผนการสอน

แผนการสอนที่ 1
วิชา ช 0248 (การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น) ชั้น ม.ต้น จำนวน 1 คาบ
เรื่อง 1.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูล
สาระสำคัญ
คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานที่มีความสลับซับซ้อนหรือมีปริมาณมากเสร็จลงได้อย่างถูกต้องในระยะเวลาอันรวดเร็ว
การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การจัดการกับข้อมูล ซึ่งได้แก่ ข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ต่อไป ผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูลคือสารสนเทศ (Information)
ระบบการประมวลผลข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบ 3 อย่างคือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากร
จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ปลายทาง
1.บอกความหมายของคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลได้
2.บอกองค์ประกอบของการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้
จุดประสงค์นำทาง
1.บอกความสำคัญและลักษณะการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้
2.บอกความสำคัญของการประมวลผลข้อมูลได้
3.บอกหน้าที่หลักและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
เนื้อหา
1.ความหมายของคอมพิวเตอร์
2.การประมวลผลข้อมูล
3.องค์ประกอบของการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
3.1ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
3.2ซอฟต์แวร์ (Software)
3.3บุคลากร (Peopleware)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ครูชี้แจงจุดประสงค์รายวิชาและวิธีการสอน
2.ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยการบรรยายถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
3.ให้นักเรียนช่วยกันคิดความหมายของคอมพิวเตอร์ โดยครูเรียกตอบสัก 2-3 คน
4.ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมายของคอมพิวเตอร์
5.ครูอธิบายการประมวลผลข้อมูล พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
6.ให้นักเรียนลองยกตัวอย่างสารสนเทศ (Information) ตามความเข้าใจและตามความรู้ที่เรียนมา
7.ครูอธิบายถึงองค์ประกอบของการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมยกตัวอย่าง
8.ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1.1 โดยกรอกลงในใบงาน
สื่อการเรียนการสอน
1.แผ่นใสเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน
2.ใบงานกิจกรรมที่ 1.1
การวัดผลประเมินผล
วิธีการ
1.สังเกตจากการตอบคำถามของนักเรียน
2.ตรวจผลงานที่นักเรียนตอบคำถามท้ายบท
เครื่องมือ
ใบงานกิจกรรมที่ 1.1
เกณฑ์การประเมิน
1.นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1.1 ผ่าน 60%
2.นักเรียนสามารถตอบคำถามของครูได้อย่างน้อย 80%
กิจกรรมเสนอแนะ
-----------------------------------------
-----------------------------------------


แผนการสอนที่ 2 วิชา ช 0248 (การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น) ชั้น ม.ต้น จำนวน 2 คาบ
เรื่อง1.2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
สาระสำคัญ
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ คือ
1. หน่วยรับเข้า 2. หน่วยประมวลผล 3. หน่วยส่งออก
4.หน่วยความจำ
1)หน่วยรับเข้า ทำหน้าที่รับสิ่งเข้าจากภายนอกหรือจากผู้ใช้เข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์เพื่อรอการประมวลผล
2)หน่วยประมวลผล ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆ ของคอมพิวเตอร์
3)หน่วยส่งออก ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในรูปที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้
4)หน่วยความจำ แบ่งออกเป็น หน่วยความจำหลักและหน่วยความจำรอง
จุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์ปลายทาง
1. บอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
2. บอกหน้าที่ของหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผล หน่วยส่งออก และหน่วยความจำได้
จุดประสงค์นำทาง
1. บอกลักษณะการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้
2. บอกความสำคัญขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
เนื้อหา
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
1.1 หน่วยรับเข้า (Input Unit)
1.2 หน่วยประมวลผล (processer Unit)
1.3 หน่วยส่งออก (Output Unit)
1.4 หน่วยความจำ (memory Unit)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยการตั้งคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ
2.ครูอธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
3.ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
4.ให้นักเรียนทำกิจกรรม 1.2 โดยการกรอกลงในใบงาน
สื่อการเรียนการสอน1. แผ่นใสแสดงองค์ประกอบทางฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์
2. แผ่นใสแสดงส่วนประกอบของหน่วยประมวลผลกลาง
การวัดผลประเมินผล
วิธีการ
1. สังเกตจากการตอบคำถามของนักเรียน
2. ตรวจผลงานที่นักเรียนตอบกิจกรรมที่ 1.2
เครื่องมือ
ใบงานกิจกรรมที่ 1.2
เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1.2 ผ่านอย่างน้อยร้อยละ 60
กิจกรรมเสนอแนะ
------------------------------------------
------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สังคมวิทยา

แผนการสอน
รายวิชา
วัตถุประสงค์